Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Θέση Απασχόλησης Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Θέση Απασχόλησης Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης)

 • 1
 • Συντάχθηκε 07-06-2013 13:08 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το πρόγραμμα «FILLGEM – Ανάπτυξη Υλικού και Μεθοδολογίας Πλήρωσης Φρεατίων Γεωτρήσεων σε Εγκαταστάσεις Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ)- Φορέας 2», (κωδικός έργου 11ΣΥΝ_7_546) με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΚΑΕ 80950) εντάσσεται στα πλαίσια της δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς στο ΕΠΑΕ (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Φορέας χρηματοδότησης είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος o Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:

  Θέση Απασχόλησης Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με σύμβαση έργου
  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 07.01.2015 (λήξη του έργου) ή σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι (20) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
  Ποσό : 12.750 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  Αναλυτική πρόσκληση και πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών και στα τηλέφωνα 28210 37073 (κα Δασκαλάκη Χριστιάνα) & 28210 37052 (κ. Σπανουδάκη Νίκο), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνσηwww.tuc.gr και του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr .

  Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση της πρότασης τους μέχρι τη Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγίου Μάρκου, κτίριο Παλαιών Φυλακών
  Τομέας Διοικητικών Συναλλαγών

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012