Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2 θέσεις)

 • 1
 • Συντάχθηκε 07-06-2013 13:09 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο του έργου «ΘΑΛΗΣ Πολυτεχνείο Κρήτης - GEOCHARACTERIZATION - Γεωτεχνικός χαρακτηρισμός επιλεγμένων θέσεων στην Κρήτη με τη συνδυαστική χρήση γεωφυσικών και γεωτεχνικών μεθόδων» του Υποέργου 1 «ΘΑΛΗΣ Πολυτεχνείο Κρήτης - GEOCHARACTERIZATION - Γεωτεχνικός χαρακτηρισμός επιλεγμένων θέσεων στην Κρήτη με τη συνδυαστική χρήση γεωφυσικών και γεωτεχνικών μεθόδων», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ) ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 10 «Ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Αντώνιο Βαφείδη με ΚΑΕ 80198, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:

  Θέση 1: Απασχόληση πτυχιούχου Γεωλόγου ή Μηχανικού Ορυκτών Πόρων ή Πολιτικού Μηχανικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Διδακτορικό Δίπλωμα με σύμβαση έργου
  Διάρκεια απασχόλησης : Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
  Ποσό : 14.000 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ)
  Τόπος εκτέλεσης του έργου : Πολυτεχνείο Κρήτης – Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

  Επισημαίνεται ότι μετά την επιτυχή λήξη της υπό σύναψη σύμβασης είναι δυνατή, έπειτα από στάθμιση των αναγκών του προγράμματος, η ανανέωση της σύμβασης έργου για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες και έως του ποσού των 14.000 ευρώ (συμ/νου του ΦΠΑ)

  Θέση 2: Απασχόληση πτυχιούχου Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ή Μεταλλειολόγου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού ή Γεωτεχνικού Μηχανικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Διδακτορικό Δίπλωμα με σύμβαση έργου
  Διάρκεια απασχόλησης : Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
  Ποσό : 14.875 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ)
  Τόπος εκτέλεσης του έργου : Πολυτεχνείο Κρήτης – Εργαστήριο Μηχανικής Πετρωμάτων

  Επισημαίνεται ότι μετά την επιτυχή λήξη της υπό σύναψη σύμβασης είναι δυνατή, έπειτα από στάθμιση των αναγκών του προγράμματος, η ανανέωση της σύμβασης έργου για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες και έως του ποσού των 14.875 ευρώ (συμ/νου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων)

  Αναλυτική προκήρυξη και πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών (Πλατεία Αγίου Τίτου, τέρμα οδού Αγίου Μάρκου, Χανιά) και στo τηλέφωνο 28210 37073 (κα Χριστιάνα Δασκαλάκη) & 28210 37052 ( κος Νίκος


  Σπανουδάκης), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση www.tuc.gr. και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr .
  Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο αλλά με δική τους
  αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση την αίτηση και το βιογραφικό τους μέχρι τη Τρίτη 25/06/2013 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγίου Μάρκου, κτίριο Παλαιών Φυλακών
  Υπόψη: Διοικητικού Τμήματος

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012