Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

ΕΛΚΕ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ. 7249/19-6-2013

 • 1
 • Συντάχθηκε 19-06-2013 14:04 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 19-06-2013 14:23

  Αρ. Πρωτ. 7249/19-6-2013
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

  Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013. Έχοντας υπόψη την από 24-06-2011 και με κωδικό Κ1_01_03 σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αφετέρου, του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κύριου Δικαιούχου του έργου, της πράξης με τίτλο «Υπερυπολογιστής με αναδιατασσόμενη λογική για βιολογικά οικολογικά και ιατρικά δεδομένα με αλγόριθμους» και ακρωνύμιο «ΕΥΑΓΟΡΑΣ», η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013. Στο πλαίσιο του έργου, o Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:

  ΘΕΣΗ: Σχεδιασμός των πειραμάτων αξιολόγησης του συστήματος

  Διάρκεια: Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
  Ποσό: 7.100 € (συμπ/νου ΦΠΑ)

  Παραδοτέο: 6.4.1. «Σχεδιασμός των πειραμάτων αξιολόγησης του συστήματος»
  Εργασία που θα παραδοθεί: Σχεδιασμός πειραμάτων για χρήστες με μικρή εμπειρία σε υπολογιστικά συστήματα που καλύπτουν όλο το φάσμα των υλοποιούμενων αλγορίθμων βιοπληροφορικής, ιατρικών και οικολογικών μοντέλων.

  Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να έχει στενή επικοινωνία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου ή μέλη της ομάδας υλοποίησης του. Για το λόγο αυτό απαιτείται φυσική παρουσία του αναδόχου ή εκπρόσωπων που αναπτύσσουν την εφαρμογή τουλάχιστον 24 ώρες εβδομαδιαίως και για τουλάχιστον τρεις διαφορετικές ημέρες.

  Αναλυτική προκήρυξη και πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών (Πλατεία Αγίου Τίτου, τέρμα οδού Αγίου Μάρκου, Χανιά) και στo τηλέφωνο 28210 37073 (κα Χριστιάνα Δασκαλάκη), 28210 37052 (κος Νίκος Σπανουδάκης), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση www.tuc.gr και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr

  Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση την αίτηση και το βιογραφικό τους μέχρι τη Δευτέρα 08.07.2013 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ/ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγίου Μάρκου, κτίριο Παλαιών Φυλακών
  Υπόψη: Διοικητικού Τμήματος

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012