Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για (12) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 81986.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για (12) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 81986.

 • 1
 • Συντάχθηκε 11-06-2021 11:24 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ-Δράση για το Πολυτεχνείο Κρήτης», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033598, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με άξονες προτεραιότητας (10) «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος» (11) «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (12) «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81986 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Κωνσταντίνο Κομνίτσα, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, ως ακολούθως: 

  Θέση 1η: Πτυχιούχος Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού ή διπλωματούχος Π.Ε Μηχανικών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ[1].

  Αριθμός ατόμων : 2

  Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς την διενέργεια νέας πρόσκλησης έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του.

  Αποδοχές: Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7)του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).

  Τόπος εργασίας : Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης - πλήρης απασχόληση (πρωινή).

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια:

  • Πτυχίο Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. ή δίπλωμα Π.Ε. Μηχανικών
  • Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους, σε υποστήριξη διοικητικών - οικονομικών εργασιών, συναφών με το αντικείμενο της θέσης
  • Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - κριτήρια:

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχης κατεύθυνσης
  • Εμπειρία σε συγγραφή κειμένων, όπως αποδεικνύεται με την συμμετοχή στην συγγραφή προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων, παραδοτέων ή άρθρων που απορρέουν από αυτά
  • Συνέντευξη*

  Θέση 2η: Πτυχιούχος Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού ή διπλωματούχος Π.Ε Μηχανικών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ[2].

  Αριθμός ατόμων : 1

  Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς την διενέργεια νέας πρόσκλησης έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του.

  Αποδοχές: Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7)του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).

  Τόπος εργασίας : Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης - πλήρης απασχόληση (πρωινή).

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια:

  • Πτυχίο Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. ή δίπλωμα Π.Ε. Μηχανικών
  • Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους, σε υποστήριξη εργασιών συναφών με το αντικείμενο της θέσης
  • Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχης κατεύθυνσης

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - κριτήρια:

  • Εμπειρία σε συγγραφή κειμένων, όπως αποδεικνύεται με την συμμετοχή στην συγγραφή παραδοτέων ή άρθρων που απορρέουν από συγχρηματοδοτούμενα έργα
  • Συνέντευξη*

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ


  [1] Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4610/ 2019 και ισχύει.


  [2] Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4610/ 2019 και ισχύει.

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012