Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. 7543/23-04-2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82262.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. 7543/23-04-2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82262.

 • 1
 • Συντάχθηκε 11-06-2021 13:29 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9684/31-05-2021 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 7543/23-04-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Επιτόπια Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων», με ακρωνύμιο: ΔΙΑΝΥΑ με κωδικό έργου: Τ2ΕΔΚ-02905, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια κα Δανάη Βενιέρη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82262.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012