Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη (1) μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για δώδεκα (12) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82255.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη (1) μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για δώδεκα (12) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82255.

 • 1
 • Συντάχθηκε 18-06-2021 13:30 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Καινοτόμος και Αειφορική Διαχείριση Υπογείων Υδάτων στη Μεσόγειο»  με ακρωνύμιο: «InTheMED» και με αριθ. Συμβολαίου (1923) , που χρηματοδοτείται μέσω του PRIMA FOUNDATION στο πλαίσιο του προγράμματος «HORIZON 2020» , με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82255 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Καρατζά Γεώργιο, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, ως ακολούθως: 

  Θέση : Απασχόληση Διπλωματούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή κάτοχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κάτοχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

  Διάρκεια απασχόλησης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

  Αποδοχές: Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) και με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος της παρούσας σύμβασης, δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 13.800,00 €.

  Τόπος εργασίας: Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Ωράριο Εργασίας: Σύμβαση μερικής απασχόλησης   

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
  • Γνώση σε γλώσσες προγραμματισμού (C, C++, HTML/PHP, Matlab, Python, MySQL).
  • Εργασιακή εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - κριτήρια:       

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει γνώση τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας.  (Ως γνώση λαμβάνεται υπόψη διπλωματική εργασία σε συναφές αντικείμενο, είτε βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προγράμματος προπτυχιακών σπουδών όπου προκύπτει η παρακολούθηση μαθημάτων συναφών με το αντικείμενο, είτε συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια ή προγράμματα δια βίου μάθησης ή επιμόρφωσης σε αντικείμενα συναφή, είτε παρακολούθηση online μαθημάτων σχετικών με το αντικείμενο.
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή σε συνέδρια. 
  • Συνέντευξη.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 06 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ. 


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012