Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 9556/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82012

  • 1
  • Συντάχθηκε 25-06-2021 10:20 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10898/16-06-2021 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9556/27-05-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υλοποίηση ευφυούς και αειφορικής πρότυπης θερμοκηπιακής μονάδας με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και ελέγχου», και ακρωνύμιο «SMARTGREEN», της Δράσης «1.b.2 - «Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete»» με Κωδικό ΚΡΗΡ1-0028613 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82012 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Παπαευθυμίου Σπυρίδωνα


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012