Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για έξι (6) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 81580.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για έξι (6) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 81580.

 • 1
 • Συντάχθηκε 25-08-2021 13:04 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του αναπτυξιακού έργου με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ για την πλήρη παρακολούθηση των προγραμμάτων και ιδιαιτέρως την πλήρη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το HORIZON 2020 και το ΕΣΠΑ 2014-2020», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81580 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Μιχαήλ Ζερβάκη, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως:

  Ειδικότητα: Πτυχιούχος Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Διπλωματούχος Π.Ε. Μηχανικών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από σχολή της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ[1].

  Αριθμός ατόμων : 1

  Αντικείμενο : Υποστήριξη εργασιών που αφορούν στην συγγραφή προτάσεων και στην υποστήριξη διαδικασιών υποβολής τους σε εθνικούς και λοιπούς φορείς για χρηματοδότηση.

  Συνολικό ποσό: 9.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Διάρκεια σύμβασης: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Πολυτεχνείο Κρήτης – Συνεργασία με όλες τις Σχολές

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια:

  • Πτυχίο Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή δίπλωμα Π.Ε. Μηχανικών.  
  • Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε υποστήριξη εργασιών που αφορούν στην συγγραφή προτάσεων και στην υποστήριξη διαδικασιών υποβολής τους σε εθνικούς και λοιπούς φορείς για χρηματοδότηση.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

       Συνεντιμώμενα προσόντα – κριτήρια:

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με αντικείμενο συναφές με εφαρμογές Μηχανικής ή Οικονομικών.
  • Εμπειρία  σε συνδιοργάνωση ή οργανωτική υποστήριξη ημερίδων σε εθνικά ή διεθνή επιστημονικά συνέδρια.
  • Εμπειρία σε συγγραφή κειμένων, όπως αποδεικνύεται με την συμμετοχή στην συγγραφή προτάσεων  συγχρηματοδοτούμενων έργων, παραδοτέων ή άρθρων που απορρέουν από αυτά.
  • Συνέντευξη*    

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00


  [1] Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4610/ 2019 και ισχύει.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012