Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση για 1 θέση ΠΕ Μηχανικού Η/Υ με σύμβαση έργου, λήξη προσθεσμίας υποβολής αιτήσεων 12.12.2011

 • 1
 • Συντάχθηκε 25-11-2011 09:18 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Πρόσκληση για 1 θέση ΠΕ μηχανικού Η/Υ με σύμβαση έργου. Λήξη προσθεσμίας υποβολής αιτήσεων 12.12.2011
  Διάρκεια: 5 ανθρωπομήνες (01/02/2012-31/08/2013). Ποσό 10.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
  Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης» του Υπ.2 «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ) και εθνικών πόρων.

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012