Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 1 ΠΕ Μηχ. Η/Υ με σύμβαση έργου για 29 μήνες, λήξη προθεσμίας 19.12.2011

 • 1
 • Συντάχθηκε 02-12-2011 10:59 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση για 29 μήνες 1 ΠΕ Μηχ. Η/Υ με σύμβαση έργου και συν. εργολαβικό αντάλλογμα 15.000 €(συμ/νου ΦΠΑ). Στα πλαίσια της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης Διδακτορικής Έρευνας» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθησης (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ) ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 10«Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

  Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 19.12.2011

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012