Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής πρότασης για σύναψη εως 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου, λήξη προθεσμίας υποβολής 23.03.2012

 • 1
 • Συντάχθηκε 07-03-2012 09:13 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη εως 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της πράξης 04.72.34.01.01 «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ) ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.
  Θέση Νο 1:
  Μερική απασχόληση πτυχιούχου Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης με σύμβαση έργου
  Περίοδος: 5 μήνες, Ποσό: 1.575 € (συμπ/νου του ΦΠΑ)

  Θέση Νο 2:
  Μερική απασχόληση πτυχιούχου Διοικητικής Επιστήμης με σύμβαση έργου
  Περίοδος: 5 μήνες, Ποσό: 3.150 € (συμπ/νου του ΦΠΑ)


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012