Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση για υποβολή πρότασης για σύναψη έως 2 συμβάσεων-μίσθωση έργου, λήξη προθεσμίας 28.03.2012

 • 1
 • Συντάχθηκε 12-03-2012 12:08 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης, στα πλαίσιο του Έργου ΠΟΣΕΙΔΩΝ με τίτλο «ΑνάΠτυξη ευφυΟύς Συστήματος Επιτήρησης θαλάσσΙου χώρου με εφαρμογή συστοιχιών καμερών και Δικτύου αισθητήρΩΝ» (Κωδικός 80176), το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα - Κύπρος" 2007-2013 και από εθνικούς πόρους, για σύναψη έως δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως :

  Θέση Νο 1: Απασχόληση ενός Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης με σύμβαση έργου, Περίοδος: 1 μήνας, Ποσό: 1.497,50 € (συμπ/νου του ΦΠΑ)

  Θέση Νο 2: Απασχόληση ενός Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού με σύμβαση έργου, Περίοδος: 1 μήνας, Ποσό: 1.497,50 € (συμπ/νου του ΦΠΑ)

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012