Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

ΔΑΣΤΑ-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) Νομικό, λήξη προθεσμίας 04.04.2012, ωρα 14.00

 • 1
 • Συντάχθηκε 19-03-2012 13:38 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) Νομικό στα πλαίσια της πράξης 04.72.33.01.01 «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίων» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των Συστημάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  Διάρκεια απασχόλησης: 2 μήνες με σύμβαση έργου
  Συνολικό Ποσό: 2.000 ευρώ (συμ/νου ΦΠΑ).
  Συμμετοχή στο ΠΕ2: Ανάλυση απαιτήσεων και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος Δ.Α.ΣΤΑ. και συγκεκριμένα στο παραδοτέο «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος Δ.Α.ΣΤΑ.» με αντικείμενο τη νομική επεξεργασία και ολοκλήρωση του κώδικα δεοντολογίας και των όρων χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.ΣΤΑ.
  Ληξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων 04.04.2012, 14.00

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012