Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του υποέργου Νο 4 «Ολοκλήρωση της αναβάθμισης εκπαιδευτικού εργαστηριακού εξοπλισμού για τις Δομές Αριστείας του Πολυτεχνείου Κρήτης»

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του υποέργου Νο 4 «Ολοκλήρωση της αναβάθμισης εκπαιδευτικού εργαστηριακού εξοπλισμού για τις Δομές Αριστείας του Πολυτεχνείου Κρήτης»

 • 1
 • Συντάχθηκε 16-02-2021 12:27 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση εκπαιδευτικού εργαστηριακού εξοπλισμού για τις Δομές Αριστείας του Πολυτεχνείου Κρήτης στα πλαίσια του υποέργου Νο 4: «Ολοκλήρωση της αναβάθμισης εκπαιδευτικού εργαστηριακού εξοπλισμού για τις Δομές Αριστείας του Πολυτεχνείου Κρήτης» της Πράξης: «Συμπλήρωση - αναβάθμιση εξοπλισμού υποδομών Πολυτεχνείου Κρήτης», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ε.Π. Κρήτη 2014-2020» η οποία υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

  ΤΜΗΜΑ 1: Φορητό σύστημα μέτρησης υποξειδίου του αζώτου και μεθανίου από έδαφος (CPV: 38433200-1), εκτιμώμενης αξίας € 69.354,84, πλέον ΦΠΑ € 16.645,16, ήτοι συνολικό ποσό € 86.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  ΤΜΗΜΑ 2: Θάλαμος περιβαλλοντικής προσομοίωσης και τεχνητής γήρανσης με ακτινοβολία (CPV: 38970000-5),  εκτιμώμενης αξίας € 36.290,32, πλέον ΦΠΑ € 8.709,68, ήτοι συνολικό ποσό € 45.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  ΤΜΗΜΑ 3: Σύστημα μέτρησης αεροστεγανότητας κτιρίων εκτιμώμενης αξίας € 8.064,52 (CPV: 38410000-2), πλέον ΦΠΑ € 1.935,48, ήτοι συνολικό ποσό € 10.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  ΤΜΗΜΑ 4: Σύστημα παραγωγής ενέργειας με εφαρμογή στα κτίρια που εκμεταλλεύεται την αιολική ενέργεια, την ηλιακή ενέργεια και τις διαφορές πίεσης γύρω από το κτίριο (CPV: 31682510-8), εκτιμώμενης αξίας € 12.096,77, πλέον ΦΠΑ € 2.903,23, ήτοι συνολικό ποσό € 15.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  ΤΜΗΜΑ 5: Ηλιακός συλλέκτης Fresnel για πολύ-παραγωγή ενέργειας (CPV: 09331000-8), εκτιμώμενης αξίας € 61.733,87, πλέον ΦΠΑ € 14.816,13, ήτοι συνολικό ποσό € 76.550,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 232.550,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 187.540,32  ΦΠΑ: € 45.009,68).

  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ002/1 - αριθμός ενάριθμου Έργου: 2018ΕΠ00210009).

  Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή για όλα τα τμήματα.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 106064.

  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ 2372/10.2.2021 διακήρυξη.

  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η υπ΄αριθμ 2372/10.2.2021 διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στην Υ.Α. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 24 Μαρτίου 2021, Ημέρα Τετάρτη και ώρα: 20:00.

  Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε5, Γραφείο 001, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73132 Χανιά και ώρα έως τις 15:00 το αργότερο προκειμένου να πρωτοκολληθεί.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στις 30 Μαρτίου 2021, Ημέρα: Τρίτη, ώρα: 10:00 π.μ.

  Έξοδα δημοσιεύσεων

  Τα έξοδα δημοσίευσης στον τοπικό τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

  Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα (α) 2371/10.2.2021 προκήρυξη, (β) 2372/10.2.2021 διακήρυξη, (γ) 2373/10.2.2021 περίληψη στις εφημερίδες, (δ) Ευρωπαϊκά Ενιαία Έγγραφα Σύμβασης (ΕΕΕΣ) για κάθε Τμήμα (zip), (ε) παράρτημα Α' - πίνακας τεχνικών προδιαγραφών σε επεξεργάσιμη μορφή word, (στ) παράρτημα Δ' - υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε word.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012