Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών μηχανουργείου Κ.Ε. 81895

 • 1
 • Συντάχθηκε 20-02-2021 13:32 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), ποσού καθαρής αξίας 1.693,55 € πλέον
  ΦΠΑ ποσού 406,45 €, ήτοι συνολικού ποσού 2.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ποσό 1.660,00 € συμπ/νου ΦΠΑ για το Τμήμα 1 του διαγωνισμού και ποσό 440,00 € συμπ/νου ΦΠΑ για το Τμήμα 2 του διαγωνισμού), με σκοπό την επιλογή έως δύο αναδόχων για την προμήθεια υλικών μηχανουργείου σε δύο τμήματα, για την ικανοποίηση αναγκών του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών», με ακρωνύμιο «G4M» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-01469 της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αριστομένη Αντωνιάδη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81895, το οποίο
  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» και της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

  Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η κατάθεση προσφοράς ανά τμήμα και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος.

  Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Χανιά, Κρήτη

  Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

  Υποβολή προσφορών: - με αποστολή μέχρι την Tετάρτη 03 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ., επί ποινή αποκλεισμού, - αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο μέχρι την Πέμπτη 04 Μαρτίου 2021 και ώρα 09:30 πμ, επί ποινή αποκλεισμού.

  Ημερομηνία Διενέργειας: Πέμπτη 04 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

  Τόπος Διενέργειας: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου

  Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίδονται από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr και στην ιστοσελίδα του
  Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr.

  Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίδονται από τον Καθηγητή κ. Αριστομένη Αντωνιάδη, στο τηλέφωνο 28210 37482 ή στο e-mail: antoniadis@dpem.tuc.gr.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής:
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Οικονομική προσφορά
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012