Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης Πτυχιούχου Βιολόγου για επτά (7) μήνες Κ.Ε. 82262

 • 1
 • Συντάχθηκε 25-02-2021 09:55 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επιτόπια Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων - ΔΙΑΝΥΑ», με κωδικό “Τ2ΕΔΚ-02905”,  με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82262 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κα Βενιέρη Δανάη, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιοαφέροντος, για την απασχόληση ενός (1) ατόμου, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. 

  Θέση: Απασχόληση Πτυχιούχου Βιολόγου ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κατόχου διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την μικροβιολογία και την οικοτοξικότητα   υγρών αποβλήτων.  

  Διάρκεια σύμβασης: Επτά (7) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

  Συνολικό Ποσό: 9.800,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:  

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Πτυχιούχος Βιολογίας ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με την μικροβιολογία και την οικοτοξικότητα  υγρών αποβλήτων από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ερευνητικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή και συνέδρια σε αντικείμενο σχετικό με μικροβιολογία & οικοτοξικότητα υγρών αποβλήτων. Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός δημοσιεύσεων 2.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και συγκεκριμένα στη μικροβιολογία & την οικοτοξικότητα υγρών αποβλήτων.   

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Γνώση αγγλικής γλώσσας.
  • Συνέντευξη *

  * Όσοι από τους ενδιαφερόμενους πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα – κριτήρια, θα κληθούν για συνέντευξη στην οποία θα ερωτηθούν αναφορικά με:

  * Συζήτηση αναφορικά με την εργασιακή εμπειρία του υποψήφιου και σε θέματα συναφή με το έργο, όπως η παρουσία πολυνθεκτικών βακτηρίων στα υγρά απόβλητα, η δυνατότητα απομάκρυνσής τους κατά την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και η μελέτη οικοτοξικότητας υγρών αποβλήτων.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012