Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) συσκευών Μεικτής Πραγματικότητας (Mixed Reality) Κ.Ε. ΕΛΚΕ 82269.

 • 1
 • Συντάχθηκε 22-04-2021 11:02 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ANCIENT KYDONIA HISTORY TOUR: Πολυμεσική περιήγηση στην αρχαία Κυδωνία μέσα από παιγνιώδη μουσικά στοιχεία, με χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητα, κωδικός : Τ2ΕΔΚ-03649», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82269, πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια συσκευών Μεικτής Πραγματικότητας (Mixed Reality), συγκεκριμένα δύο (2) συστημάτων οθονών για τοποθέτηση στο κεφάλι επαυξημένης/εικονικής πραγματικότητας, με απευθείας ανάθεση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 118 ν. 4412/2016. 

   Σας προσκαλούμε όπως εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, υποβάλλετε προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, η οποία θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

  Ο προϋπολογισμός της αιτούμενης προμήθειας ανέρχεται σε ποσό καθαρής αξίας επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (7.450,00 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ποσοστού 24%, ήτοι σε ποσό αξίας εννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (9.238,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, το αργότερο έως την Τετάρτη , 28 Απριλίου και ώρα 15:00 στο e-mail: amania@isc.tuc.gr με κοινοποίηση στο mail του μηνύματος στον ΕΛΚΕ elke@isc.tuc.gr του Πολυτεχνείου Κρήτης, κάνοντας ρητή αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012