Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για οκτώ (8) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82262.

 • 1
 • Συντάχθηκε 23-04-2021 09:19 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επιτόπια Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων - ΔΙΑΝΥΑ», με κωδικό “Τ2ΕΔΚ-02905”,  με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82262 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κα Βενιέρη Δανάη, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. 

   Θέση: Απασχόληση Πτυχιούχου Βιολόγου ή Περιβαλλοντολόγου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1], κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τη διαχείριση–τεχνολογία περιβάλλοντος. 

  Διάρκεια σύμβασης: Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

  Συνολικό Ποσό: 11.200,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:  

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Πτυχιούχος Βιολογίας ή Περιβαλλοντολόγος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,  κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τη διαχείριση – τεχνολογία περιβάλλοντος, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ερευνητικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή και συνέδρια σε αντικείμενο σχετικό με την περιβαλλοντική μικροβιολογία & την οικοτοξικότητα υγρών αποβλήτων. Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός δημοσιεύσεων 2.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και συγκεκριμένα με την περιβαλλοντική μικροβιολογία & την οικοτοξικότητα υγρών αποβλήτων. 

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Γνώση αγγλικής γλώσσας.
  • Συνέντευξη *

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00. 


  [1] Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4610/ 2019 και ισχύει.

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012