Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για τη συντήρηση των κτηριακών & ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Π.Κ

 • 1
 • Συντάχθηκε 23-04-2021 12:15 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας συντήρησης των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης για ένα (1) έτος με τη δυνατότητα μονομερούς παράτασης για επιπλέον ένα (1) έτος (ως δικαίωμα προαίρεσης).

  CPV: 50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου.

  Προϋπολογισμός:

  Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης για ένα (1) έτος: 199.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (160.483,87 € πλέον ΦΠΑ: 38.516,13 €).

  Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης μονομερούς παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος: 199.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (160.483,87 € πλέον ΦΠΑ: 38.516,13 €).

  Συνολική αξία σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (μονομερής παράταση) και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 398.000,00 €.

  Η δαπάνη αναλαμβάνεται σε βάρος του προϋπολογισμού του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΕ 546 με κωδικό 2020ΣΕ54600031 και τίτλο «Συντήρηση, υποστήριξη και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ 2014ΣΕ54600076) - KAE: 9322Η με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ 3223/19.4.2021 διακήρυξη.

  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η υπ΄αριθμ 3223/19.4.2021 διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στην Υ.Α. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 31 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.

  Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε5, Γραφείο 001, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73132 Χανιά και ώρα έως τις 15:00 το αργότερο προκειμένου να πρωτοκολληθεί.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στις 4 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ 3223/19.4.2021 διακήρυξη.

  Έξοδα δημοσιεύσεων

  Τα έξοδα δημοσίευσης στον τοπικό τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Στην περίπτωση άγονου διαγωνισμού η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.

  Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Ιωάννα Κάβαλου

   

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012