Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Γενικευμένο τεχνικό πρόβλημα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πολυτεχνείου Κρήτης

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 4 Μαΐου 2021, υπήρξε γενικευμένο τεχνικό πρόβλημα σε υπολογιστικά συστήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Επηρεάστηκε μεγάλο πλήθος ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα οι υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν σταδιακά και όλες οι υπηρεσίες αποκαταστάθηκαν και πλέον λειτουργούν κανονικά.


Ενημέρωση: Κυριακή 16 Μαΐου 2021

Πληροφορούμε τους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ιδρύματος ότι αύριο, Δευτέρα 17 Μαΐου 2021, από τις 6:00 έως τις 8:00 το πρωί θα παρουσιαστεί προγραμματισμένη διακοπή στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης στον εξυπηρετητή και τα συστήματα backup.


Πληροφορίες για το νέο Authentication Service

Ο νέος authentication server είναι λειτουργικός, έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές και οι ρυθμίσεις, και έχει διατεθεί προς ευρεία χρήση. Τα usernames των χρηστών είναι αυτά που γνωρίζει ο καθένας, ωστόσο τα ισχύοντα passwords αυτή τη στιγμή είναι αυτά που είχαν επιλέξει οι χρήστες έως τον Νοέμβριο του 2019. Παρακαλούνται όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας να ενεργήσουν σύμφωνα με τις παρακάτω επιλογές:

 1. Αν δεν έχετε αλλάξει password από το Νοέμβριο του 2019 και μετά ή θυμάστε το password που είχατε το Νοέμβριο του 2019, είστε έτοιμοι και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες που απαιτούν ιδρυματικό authentication, πλην του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

 2. Αν είστε φοιτητές που εγγραφήκατε στο Ίδρυμα από τις αρχές του 2020 και μετά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του Μηχανογραφικού Κέντρου (ΜΚ), διότι εκκρεμεί η επανασύνδεση των λογαριασμών σας στο σύστημα, για να ταυτοποιηθείτε και να σας δοθεί ένα προσωρινό password. Στη συνέχεια, μέσω της σελίδας pwd.tuc.gr, θα επιλέξετε όποιο password προτιμάτε και θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες που απαιτούν ιδρυματικό authentication, πλην του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

 3. Αν δεν θυμάστε το password που είχατε το Νοέμβριο του 2019, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του Μηχανογραφικού Κέντρου (ΜΚ) για να ταυτοποιηθείτε και να σας δοθεί ένα προσωρινό password. Στη συνέχεια, μέσω της σελίδας pwd.tuc.gr, θα επιλέξετε όποιο password προτιμάτε και θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες που απαιτούν ιδρυματικό authentication, πλην του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Για απορίες και προβλήματα μπορείτε να απευθύνεστε στο προσωπικό του Μηχανογραφικού Κέντρου (ΜΚ) καθημερινά από τις 8πμ στα τηλέφωνα 2821037400, 2821037571 και μέσω του Zoom Demo Room.

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Βαλάκος Παναγιώτης-Σχολή ΜΗΠΕΡ

 • 1
 • Συντάχθηκε 20-04-2021 13:20 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 26/04/2021 13:00
  Λήξη: 26/04/2021 14:00

  Διπλωματική Εργασία Βαλάκος Παναγιώτης

  Τίτλος ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΟΙΛΙΑΡΗ

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  Η έρευνα πραγματεύεται την υδρολογική προσομοίωση της λεκάνης απορροής του ποταμού Κοιλιάρη και την εκτίμηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων στη διαχείρισή της για δυο μελλοντικές περιόδους (2030 έως 2050 και 2070 έως 2090). Η παρούσα μελέτη εκτιμά την παροχή που προέρχεται από τα επιφανειακά ύδατα του ποταμού Κοιλιάρη καθώς και τις καρστικές πηγές του Στύλου και των Αρμένων, ενσωματώνοντας την ευρύτερη περιοχή του δήμου Αποκορώνου στην προσομοίωση. Αρχικά υπολογίζονται οι υδατικές ανάγκες της περιοχής βάσει των κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων που συλλέχθηκαν. Αυτά αφορούν δημογραφικά δεδομένα, χρήσεις γης, ζωικό κεφάλαιο, τουρισμό και άδειες χρήσης νερού. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται το υδρολογικό μοντέλο Soil and Water Assessment Tool (SWAT) σε περιβάλλον GIS καθώς και το καρστικό μοντέλο Karst-SWAT για τον υπολογισμό της παροχής των καρστικών πηγών της περιοχής. Για την βαθμονόμηση και επαλήθευση του μοντέλου για την ιστορική περίοδο 2004 έως 2018, χρησιμοποιούνται βροχομετρικά και θερμοκρασιακά δεδομένα από σταθμούς της περιοχής καθώς και δεδομένα ημερήσιας παροχής του ποταμού. Η αξιολόγηση της μοντελοποίησης πραγματοποιείται με χρήση στατιστικών δεικτών. Το βαθμονομημένο μοντέλο χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο υδατικό ισοζύγιο της λεκάνης για τις δύο μελλοντικές περιόδους βάσει ενός δυσμενούς σεναρίου κλιματικής αλλαγής. Για κάθε μελλοντική περίοδο πραγματοποιείται σύγκριση της εκτιμώμενης παροχής με τις υδατικές ανάγκες της περιοχής, συνυπολογίζοντας και την αβεβαιότητα λόγω κλιματικού σεναρίου, για να καθοριστεί αν θα υπάρξουν περίοδοι ελλειμματικών υδατικών αποθεμάτων. Η έρευνα συνδυάζει την υδρολογική προσομοίωση της περιοχής μελέτης με τις ανθρώπινες πιέσεις ώστε να εκτιμηθεί η ανάγκη λήψης μέτρων για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

  Abstract

  The research deals with the hydrological simulation of the Koiliaris River Basin and the assessment of the socio-economic impacts on its management, for two future periods (2030 to 2050 and 2070 to 2090). The present study evaluates the flow originating from the surface runoff of the Koiliaris river as well as the flow from the karst springs of Stylos and Armenoi, incorporating the extended area of the municipality of Apokoronas in the simulation. Initially, the water needs of the area are calculated based on collected socio-economic data, which include demographic data, land uses, livestock, tourism, and water use permits. Then, the GIS-based hydrological model Soil and Water Assessment Tool (SWAT) is used, along with the karst model (Karst – SWAT) to assess the flow of the karst springs in the area. For the calibration and verification of the model for the historical period 2004 to 2018, rainfall and temperature data from stations in the area are used in combination with daily river flow data. The evaluation of the model is performed using statistical indicators. The calibrated model is used to estimate the impact of climate change on the basin’s water balance for the two future periods under an adverse climate change scenario. For each future period, the estimated water supply is compared with the water needs of the area, taking into account the uncertainty due to the climatic scenario, to determine whether there will be periods of water deficit. The research combines the hydrological simulation of the study area with human pressures to assess the need for mitigation and adaptation to climate change.

  Εξεταστική Επιτροπή

  Νικόλαος Νικολαΐδης (επιβλέπων)

  Καρατζάς Γεώργιος

  Δρ. Λιλλή Μαρία

  Valakos Panagiotis-Andreas is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: Valakos Panagiotis - Presentation

  Time: Apr 26, 2021 01:00 PM Athens

  Join Zoom Meeting

  https://tuc-gr.zoom.us/j/97355282679?pwd=TUhibGtFZ0FxZ1ZORElMSkFGVDZ0dz09

   

  Meeting ID: 973 5528 2679

  Password: 760624



 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012