Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απόφαση ανάθεσης διδασκαλιας μαθημάτων από νέους επιστήμονες Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος έτους 2020-2021

 • 1
 • Συντάχθηκε 31-07-2020 13:21 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12130/24-07-2020 αποσπάσματος πρακτικών της 34ης/13-07-2020 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης για την επιλογή υποψηφίων, κατόχων διδακτορικού, για την διδασκαλία μαθημάτων, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8615/22-05-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση αναγκών της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό έργου 82299 και επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια κα Δέσποινα Διμέλλη


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 04-08-2020 14:04 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγινε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ συνημμένου αρχείου.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012