Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη έως 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε. 81548

 • 1
 • Συντάχθηκε 07-08-2020 14:32 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 07-08-2020 15:25

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «CIVITAS DESTINATIONS», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81548 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Θεοχάρη Τσούτσο, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως:

  Θέση Νο 1:
  Ειδικότητα: Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος ΑΕΙ στις Διοικητικές ή Οικονομικές Επιστήμες ή στις Επιστήμες Περιβάλλοντος ή Φυσικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδας ή σχολή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
  Αντικείμενο: Ο/Η επιλεγείς/γείσα ανάδοχος θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν την ερευνητική/τεχνική και διοικητική υλοποίηση, καθώς και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου
  Παραδοτέα: WP1, WP5, WP6, WP10, WP12
  Πλήθος ατόμων: 1
  Διάρκεια σύμβασης: Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του
  Ποσό αμοιβής: 3.600 €, συμπειρλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων, από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης του έργου ‘Staff costs’. Επισημαίνεται, ότι το έργο, λόγω του ότι χρηματοδοτείται 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση απαλλάσσεται από επιβάρυνση ΦΠΑ (ΠΟΛ 1128/1997)
  Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

  Θέση Νο 2
  Ειδικότητα: Πτυχιούχος ανώτατης εκπαίδευσης στις διοικητικές ή οικονομικές επιστήμες ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδας ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε διοίκηση επιχειρήσεων ή financial management από ΑΕΙ της Ελλάδος ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
  Αντικείμενο: Ο/Η επιλεγείς/γείσα ανάδοχος θα συνεισφέρει στην μελέτη σκοπιμότητας και διαμόρφωση επιχειρηματικού μοντέλου λειτουργίας γραφείου βιώσιμης κινητικότητας, καθώς και στο σχεδιασμό/υλοποίηση δράσεων συμμετοχικού σχεδιασμού
  Παραδοτέα: WP1,WP2, WP6
  Πλήθος ατόμων: 1
  Διάρκεια σύμβασης: Δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του
  Ποσό αμοιβής: 10.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου όλων των νομίμων κρατήσεων, από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης του έργου ‘Staff costs’. Επισημαίνεται, ότι το έργο, λόγω του ότι χρηματοδοτείται 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση απαλλάσσεται από επιβάρυνση ΦΠΑ (ΠΟΛ 1128/1997)
  Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 03 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ όπου θα αναφέρεται εξωτερικά:
  (στοιχεία αποστολέα)
  Πρόταση κου/κας ………………. , e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή ηεπικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)
  (στοιχεία παραλήπτη) Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. ……………. Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων
  κα Μαρία Κουντουράκη, τηλ. 28210 37037
  κα Μαρία Κατσιούλη, τηλ. 28210 37040
  Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής (δηλαδή κρίσιμη για το στοιχείο του εμπρόθεσμου είναι η ημερομηνία αποστολής και όχι παραλαβής του φακέλου). Αντικατάσταση του Φακέλου Υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτού ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτού.


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 17-08-2020 10:48 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγινε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίστηκε η 25η Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012