Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15899/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82270.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15899/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82270.

 • 1
 • Συντάχθηκε 22-10-2021 11:00 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. 18164/13-10-2021 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15899/08-09-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο/Ηλεκτρονικό Μηχανικό & Μηχανικό Υπολογιστών & Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο Βιοχημικό, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Σύστημα Υποστήριξης Ποιότητας Ζωής για Άτομα με Νοητική Αναπηρία» με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00306 και ακρωνύμιο ''QuaLiSID”, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Μιχαήλ Ζερβάκη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82270.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012