Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 81739.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 81739.

 • 1
 • Συντάχθηκε 22-10-2021 15:28 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 22-10-2021 15:50

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Εφαρμογή έξυπνων συστημάτων για τη βελτίωση της διαχείρισης και της ευζωίας των ψαριών σε συνθήκες καλλιέργειας σε κλωβούς» με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81739 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Ζερβάκη Μιχαήλ, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, ως ακολούθως: 

  Θέση 1η: Απασχόληση Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και την λήξη του έργου, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του έργου, κατόπιν αιτήματος του ΕΥ και σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο.

  Αποδοχές: Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) και με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος, δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 2.000,00 ευρώ.  

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση μερικής απασχόλησης

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώση σε πλατφόρμα ανάπτυξης και δοκιμής έξυπνων πρακτόρων λογισμικού και σε μεθόδους αξιολόγησης στρατηγικών ανταγωνισμού των έξυπνων πρακτόρων που έχουν αναπτυχθεί. Στη γνώση συνυπολογίζεται τυχόν συνάφεια της διπλωματικής εργασίας ή και επαγγελματικής εμπειρίας.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα προσόντα – Κριτήρια:

  • Συμμετοχή σε σεμινάρια ή καλοκαιρινά σχολεία σε θέματα ανάπτυξης έξυπνων πρακτόρων λογισμικού.
  • Συνέντευξη*

  Θέση 2η: Απασχόληση Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και την λήξη του έργου, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του έργου, κατόπιν αιτήματος του ΕΥ και σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο.

  Αποδοχές: Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) και με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος, δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 2.000,00 ευρώ.  

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση μερικής απασχόλησης

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώση σε τεχνικές βαθιάς μάθησης και, πιο ειδικά, ανάπτυξης 2D & 3D νευρωνικών δικτύων με εφαρμογή σε δεδομένα τύπου εικόνας και βίντεο. Στη γνώση συνυπολογίζεται τυχόν συνάφεια της διπλωματικής εργασίας ή και επαγγελματικής εμπειρίας.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα προσόντα – Κριτήρια:

  • Συμμετοχή σε σεμινάρια ή καλοκαιρινά σχολεία σε θέματα ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων.
  • Συνέντευξη*

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 09 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ

   


  [1] Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4610/ 2019 και ισχύει.


  [1] ίδ. σχετ. υποσημ. υπό α/α 1


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 25-10-2021 13:24 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 25-10-2021 13:28

  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο 

  «Εφαρμογή έξυπνων συστημάτων για τη βελτίωση της διαχείρισης και της ευζωίας των ψαριών σε συνθήκες καλλιέργειας σε κλωβούς» με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81739 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Μιχαήλ Ζερβάκη, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως: 

  Θέση 1η: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ [1].

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και την λήξη του έργου (12/12/2021), με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του έργου, κατόπιν αιτήματος του ΕΥ και σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο.

  Ποσό αμοιβής: 2.000,00 ευρώ.  

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώση σε πλατφόρμα ανάπτυξης και δοκιμής έξυπνων πρακτόρων λογισμικού και σε μεθόδους αξιολόγησης στρατηγικών ανταγωνισμού των έξυπνων πρακτόρων που έχουν αναπτυχθεί. Στη γνώση συνυπολογίζεται τυχόν συνάφεια της διπλωματικής εργασίας ή και επαγγελματικής εμπειρίας.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα προσόντα – Κριτήρια:

  • Συμμετοχή σε σεμινάρια ή καλοκαιρινά σχολεία σε θέματα ανάπτυξης έξυπνων πρακτόρων λογισμικού.
  • Συνέντευξη*

  Θέση 2η: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και την λήξη του έργου (12/12/2021), με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του έργου, κατόπιν αιτήματος του ΕΥ και σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο.

  Ποσό Αμοιβής: 2.000,00 ευρώ.  

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώση σε τεχνικές βαθιάς μάθησης και, πιο ειδικά, ανάπτυξης 2D & 3D νευρωνικών δικτύων με εφαρμογή σε δεδομένα τύπου εικόνας και βίντεο. Στη γνώση συνυπολογίζεται τυχόν συνάφεια της διπλωματικής εργασίας ή και επαγγελματικής εμπειρίας.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα προσόντα – Κριτήρια:

  • Συμμετοχή σε σεμινάρια ή καλοκαιρινά σχολεία σε θέματα ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων.
  • Συνέντευξη*

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 09 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ όπου θα αναφέρεται εξωτερικά:
  Πρόταση κου/κας ……………….
  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 18846/22-10-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  στη διεύθυνση:
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων
  Κα Κουντουράκη Μαρία , τηλ. 28210 37037
   

  Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ιδιωτικό ταχυδρομείο λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην Πρόταση του ενδιαφερομένου. Αντικατάσταση του Φακέλου Υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτού ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτού.


  [1] Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4610/ 2019 και ισχύει.


  [1] ίδ. σχετ. υποσημ. υπό α/α 1


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012