Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82606.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82606.

 • 1
 • Συντάχθηκε 18-04-2022 09:13 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της εγκριτικής  απόφασης  χορήγησης ενισχύσεων στη Δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» (ID16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205 από το Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων νανο-καταλυτικών υλικών και αντιδραστήρων για την αποδοτική και εκλεκτική υδρογόνωση του CO2 προς ελαφρές ολεφίνες (NANOLEFINS), Τ2ΕΔΚ-01378 με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82606 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Μιχαήλ Κονσολάκη, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, ως ακολούθως: 

  Περιγραφή αποδεκτού τίτλου σπουδών: Πτυχιούχος Θετικών Επιστημών ή Διπλωματούχος Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου/ταυτόσημου πτυχίου/διπλώματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Διάρκεια απασχόλησης: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου, ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αποδοχές: Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) και με την προϋπόθεση ότι το ποσό δεν θα υπερβαίνει τις 4.200,00 ευρώ για την αρχική σύμβαση. 

  Τόπος εργασίας: Εργαστήριο Βιομηχανικών, Ενεργειακών και Περιβαλοντικών Συστημάτων, Σχολή ΜΠΔ, Πολυτεχνείο Κρήτης

  Απαιτούμενα Προσόντα - Κριτήρια: 

  • Πτυχίο Θετικών Επιστημών ή Δίπλωμα Μηχανικού ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, από ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Καλή ή Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

  Συνεκτιμώμενα  Προσόντα - Κριτήρια: 

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την Επιστήμη Υλικών και Επιφανειών, από ίδρυμα της Ελλάδος ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
  • Συμμετοχή σε συνέδρια ή θερινά σχολεία ή ημερίδες εργασίας συναφείς με το αντικείμενο του έργου.
  • Συνέντευξη 

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν γραπτή πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, μέχρι την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012