Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για επτά (7) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82291.

 • 1
 • Συντάχθηκε 29-04-2022 12:36 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Προώθηση βιωσιμότητας της βιομηχανίας διεργασιών μέσω ψηφιακών καινοτομιών και κυκλικής χρήσης νερού»  με ακρωνύμιο: «AquaSPICE», κωδικό H2020-LCCI-2020-EASME-singlestage και με αριθ. Συμβολαίου (958396) , που χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος HORIZON 2020, με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82291 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης κ. Αραμπατζή Γεώργιο, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως: 

  Θέση: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού από Πολυτεχνείο της Ελλάδας ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια απασχόλησης: Επτά (7) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του. Ενδέχεται στην ανανέωση τυχόν αναλογική τροποποίηση των ωρών εργασίας και της αμοιβής.

  Αποδοχές: 22.000,00 € συμπ/νου όλων των νομίμων κρατήσεων για την συμβατική διάρκεια του έτους  από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου. Tο εργολαβικό αντάλλαγμα απαλλάσσεται από το ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.5 της υπ’ αριθμ. Υπουργικής Απόφασης 1040588/1700/528/0014 (ΦΕΚ 335/23-4-97).

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός από Πολυτεχνείο της Ελλάδας ή ισότιμου τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με τη Διαχείριση Ενεργειακών ή/και Περιβαλλοντικών ή/και Υδατικών συστημάτων, από Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Τουλάχιστον διετή εργασιακή εμπειρία σε τεχνική / διοικητική υποστήριξη ερευνητικών έργων στις περιοχές της βιώσιμης ανάπτυξης, ενέργειας ή μεταφορών.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά / τεχνικά περιοδικά / τεχνικά εγχειρίδια ή και σε πρακτικά συνεδρίων, συναφή με διαχείριση ενέργειας και περιβάλλοντος ή βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό.
  • Καλή γνώση της Γερμανικής Γλώσσας
  • Γνώση λογισμικών/προγραμμάτων ενεργειακού σχεδιασμού, απεικόνισης, δυναμικών προσομοιώσεων ή/και αξιολόγησης (π.χ. TRNSYS, AutoCAD, SimaPro, LCA, RETScreen, ΕnergyPlus, ENVI-met). Τεκμηρίωση είτε με πιστοποιητικό ή/και βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, είτε από εκπονημένη διπλωματική/μεταπτυχιακή εργασία με χρήση του/των  εργαλείου/ων, είτε με βεβαίωση εργοδότη για τη χρήση αυτών για την εκτέλεση έργου.
  • Εκπαιδευτική δραστηριότητα σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ στις θεματικές περιοχές της διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων ή/και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή/και υδατικών πόρων.
  • Συνέντευξη*

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012