Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Βασιλικής Σταθοπούλου, Σχολή ΜΗΧΟΠ.

 • 1
 • Συντάχθηκε 18-01-2023 13:00 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Μ1 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ1.003, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
  Έναρξη: 25/01/2023 12:00
  Λήξη: 25/01/2023 13:00

  Τίτλος Εργασίας:

  Ενεργοποιημένα εξανθαρκώματα αγροτικών υπολειμμάτων ως προσροφητικά υλικά στροντίου από υδατικά διαλύματα. Κινητική και ισόθερμες ρόφησης.

  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  1. Καθηγήτρια Βάμβουκα Δέσποινα

  2. Καθηγήτρια Πεντάρη Δέσποινα

  3. Δρ. Σφακιωτάκης Στυλιανός

  Περίληψη:

  Η  προκειμένη Διπλωματική εργασία είχε ως σκοπό την διερεύνηση της αξιοποίησης των στερεών προϊόντων πυρόλυσης αγροτικής βιομάζας με στόχο την απορρύπανση εδαφών και υδάτων. Συγκεκριμένα, φλοιοί αμυγδάλου, πυρήνες ροδάκινου και φλοιοί καρυδιού πυρολύθηκαν στους 700⁰C και στους 800⁰C και στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε φυσική ενεργοποίηση με ατμό ή διοξείδιο του άνθρακα. Τα βιοεξανθρακώματα μελετήθηκαν ως προς την προσροφητική τους ικανότητα συγκράτησης στροντίου από διάφορα διαλύματα. Οι συγκεντρώσεις του στροντίου στα διαλύματα ήταν 1, 5, 10, 25, 50, 75 και 100 ppm. Πραγματοποιήθηκε σύγκριση των αποτελεσμάτων της κινητικής της ρόφησης, και της προσρόφησης σε ισορροπία, ώστε να αξιολογηθεί η ποιότητα των βιοεξανθρακωμάτων ως μέσων απορρύπανσης. Η φυσική ενεργοποίηση των βιοεξανθρακωμάτων με ατμό ή διοξείδιο του άνθρακα αύξησε δραστικά την ειδική επιφάνεια των δειγμάτων. Τα ενεργοποιημένα βιοεξανθρακώματα με ατμό στους 700°C εμφάνισαν την υψηλότερη τιμή ειδικής επιφάνειας 654.7 m2/g στους φλοιούς αμυγδάλου. Για τα δείγματα τα οποία ενεργοποιήθηκαν με ατμό τα μέγιστα ποσοστά προσρόφησης παρατηρήθηκαν στα 10 ppm στροντίου, 99% για τους φλοιούς αμυγδάλου και 85% για τους φλοιούς καρυδιού και τους πυρήνες ροδάκινου. Τα φυσικώς ενεργοποιημένα δείγματα με διοξείδιο του άνθρακα εμφάνισαν μέγιστα ποσοστά ρόφησης επίσης στα 10 ppm στροντίου, 83% το καρύδι, 76% το αμύγδαλο και 53% το ροδάκινο. Για τα περισσότερα δείγματα το μοντέλο του Langmuir προσομοίασε καλύτερα τα πειραματικά δεδομένα της προσρόφησης. • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012