Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επίπλωσης του Συμπληρωματικού κτιρίου των Σχολών ΜΠΔ και Αρχιτ. Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επίπλωσης του Συμπληρωματικού κτιρίου των Σχολών ΜΠΔ και Αρχιτ. Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 12-05-2022 16:01 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επίπλωσης για το Συμπληρωματικό κτίριο των Σχολών ΜΠΔ και Αρχιτ. Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης 3582/12.5.2022 πρόσκλησης Π2.

  Ο εξοπλισμός αφορά τα παρακάτω είδη:

  ΤΜΗΜΑ A: Ειδικά έπιπλα  (Εργαστηρίου Βαριάς Χρήσης) – Τροχήλατα καθίσματα σχεδιαστηρίου  - ΣΧΟΛΗΣ ΜΠΔ - Προϋπολογισμός: 1.636,80 € με ΦΠΑ
  ΤΜΗΜΑ B: Ειδικά έπιπλα  (Εργαστηρίου Βαριάς Χρήσης)- Εξοπλισμός επίπλωσης εργαστηρίου - ΣΧΟΛΗΣ ΜΠΔ- Προϋπολογισμός: 8.097,20 € με ΦΠΑ
  ΤΜΗΜΑ Γ: Μεταλλικά είδη / εργαστήρια - ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Προϋπολογισμός: 1.749,00 € με ΦΠΑ

  ΤΜΗΜΑ Δ: Εξοπλισμός Φοριαμών - ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Προϋπολογισμός: 1.984 € με ΦΠΑ

  ΤΜΗΜΑ Ε: Κοινός εξοπλισμός (σκίαστρα) - ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΠΔ - Προϋπολογισμός: 12.300 € με ΦΠΑ

  Συνολικός Προϋπολογισμός: 25.767,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή για όλα τα τμήματα. Σε κάθε περίπτωση, οι Οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος, που αναφέρονται στη πρόσκληση.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 30.5.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 π.μ.

  Επισυνάπτεται (α) η πρόσκληση υποβολής προσφορών 3582/12.5.2022 με αριθ.ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ 22PROC010542917, (β) Παράρτημα Β' - Έντυπο οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή word.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 26-05-2022 15:11 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 26-05-2022 15:23

  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε' ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ 3582/12.5.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

  Σχετικά με την υπ' αριθ. 3582/12.5.2022 πρόσκληση υποβολής πρόσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επίπλωσης για το Συμπληρωματικό κτίριο των Σχολών ΜΠΔ και Αρχιτ. Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Ε' της πρόσκλησης ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ λόγω λαθών στις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών του τμήματος αυτού.

  Το Τμήμα Ε' : ''Σκίαστρα ρόλερ'' θα προκηρυχθεί εκ' νέου.

  Τυχόν υποβληθείσες προσφορές για το Τμήμα Ε’ της υπ΄αριθμ. 3582/12.05.2022 Πρόσκλησης δεν θα αξιολογηθούν.

  Για τα υπόλοιπα τμήματα (Α, Β, Γ, Δ) υποβάλλονται κανονικά προσφορές έως 30.5.2022. 

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος

                   

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012