Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Ματαίωση Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης μικροβιώματος μικροοργανισμών σε έδαφος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου RESCHEDULE - Κ.Ε.82420

Ματαίωση Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης μικροβιώματος μικροοργανισμών σε έδαφος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου RESCHEDULE - Κ.Ε.82420

 • 1
 • Συντάχθηκε 19-05-2022 10:05 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ματαίωση Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης μικροβιώματος μικροοργανισμών σε έδαφος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου RESCHEDULE - Κ.Ε.82420

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Βελτίωση της Προσαρμοστικότητας των Μεσογειακών Γεωργικών Συστημάτων στην Κλιματική Αλλαγή: Ανάδειξη του Ρόλου της Αποκατάστασής της Ποιότητας του Εδάφους και του Μικροβιώματος- RESCHEDULE)», το οποίο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος PRIMA, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή της της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Νικόλαο Παρανυχιανάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82420, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σε υποβολή προσφοράς, για την ανάθεση  υπηρεσιών αλληλούχισης μικροβιώματος μικροοργανισμών σε έδαφος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, χαρακτηριστικών και προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα του τεχνικού παραρτήματος της παρούσας.

  Κατηγορία δαπάνης/Κωδικός CPV: Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με τίτλο «Βελτίωση της Προσαρμοστικότητας των Μεσογειακών Γεωργικών Συστημάτων στην Κλιματική Αλλαγή: Ανάδειξη του Ρόλου της Αποκατάστασής της Ποιότητας του Εδάφους και του Μικροβιώματος- RESCHEDULE)» και συγκεκριμένα την κατηγορία δαπάνης 62-98 Λοιπές παροχές τρίτων (πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας π.χ ΔΕΗ, ύδρευση, invoices του εξωτερικού, υπεργολαβίες, γραφίστες, κατασκευαστές ιστοσελίδων)/ CPV 98300000-6.

  Χρόνος παράδοσης: Η παροχή των υπηρεσιών αλληλούχισης, θα υλοποιηθεί τμηματικά, σε τρία (3) διαστήματα, ως ακολούθως:

  Α΄ Παράδοση: Εντός δεκαπέντε (15) ημερών, υπολογιζόμενων ημερολογιακά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

  Β΄ Παράδοση: Εντός έξι (6) μηνών, υπολογιζόμενων ημερολογιακά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

  Γ΄ Παράδοση: Εντός δώδεκα (12) μηνών, υπολογιζόμενων ημερολογιακά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

  Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανικής, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Κουνουπιδιανά, Τ.Κ. 73100, Χανιά.

  Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς: Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης. Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας υποβάλλει τεχνική προσφορά σύμφωνα με τα απαιτούμενα του παραρτήματος «Παράρτημα Τεχνικών προδιαγραφών» της παρούσας.

  Περιεχόμενο οικονομικής προσφοράς: Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει χρόνος ισχύος, ποσό καθαρής αξίας (αριθμητικώς και ολογράφως), ποσοστό ΦΠΑ (αριθμητικώς και ολογράφως) και ποσό προσφοράς συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αριθμητικώς και ολογράφως), ημερομηνία, υπογραφή νομίμου/ων εκπροσώπου/ων και σφραγίδα της επιχείρησης και υποβάλλεται σύμφωνα με τα απαιτούμενα του παραρτήματος «Παράρτημα Οικονομικής Προσφοράς» της παρούσας.

  Τρόπος υποβολής προσφοράς: Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00.

  Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012