Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-05-2022 16:45 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Σας προσκαλούμε να υποβάλλετε προσφορά για την προμήθεια ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθ. 3776/24.5.2022 πρόσκλησης.

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις  23.6.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. 

  Επισυνάπτονται: (1) Υπ' αριθ. 3776/24.5.2022 πρόσκληση, (2) Το παράρτημα Α' ''Τεχνικές Προδιαγραφές'' σε επεξεργάσιμη μορφή word, (3) Το παράρτημα Β' ''Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς'' σε επεξεργάσιμη μορφή word

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012