Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ανταλλακτικού καλωδίου (τμήμα 1) και αναλωσίμων ανάλυσης της ποιότητας των υδάτων και λοιπών παραμέτρων του φυσικού περιβάλλοντος (τμήμα 2), Κ.Ε.82200

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ανταλλακτικού καλωδίου (τμήμα 1) και αναλωσίμων ανάλυσης της ποιότητας των υδάτων και λοιπών παραμέτρων του φυσικού περιβάλλοντος (τμήμα 2), Κ.Ε.82200

 • 1
 • Συντάχθηκε 25-05-2022 09:20 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «eLTER PLUS - Ευρωπαική ερευνητική υποδομή για μακροχρόνια έρευνα οικοσυστημάτων, κρίσιμης ζώνης και κοινωνικά οικονομικά συστήματα», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Νικολαΐδη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82200, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σε υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικού καλωδίου (τμήμα 1) και αναλωσίμων ανάλυσης της ποιότητας των υδάτων και λοιπών παραμέτρων του φυσικού περιβάλλοντος (τμήμα 2), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας.

  Η παρούσα διαδικασία προμήθειας περιλαμβάνει δύο (2) τμήματα, ως αυτά εκτίθενται ανωτέρω και κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δύναται να καταθέσει/αποστείλει προσφορά για ένα (1), ή και για τα δύο (2) τμήματα της πρόσκλησης

  Κατηγορία δαπάνης/Κωδικός CPV:

  Τμήμα 1: Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με τίτλο «eLTER PLUS - Ευρωπαική ερευνητική υποδομή για μακροχρόνια έρευνα οικοσυστημάτων, κρίσιμης ζώνης και κοινωνικά οικονομικά συστήματα» και συγκεκριμένα την κατηγορία δαπάνης 64-98 Λοιπά έξοδα μη εντασσόμενα σε άλλες κατηγορίες/ CPV 31000000-6.

  Τμήμα 2:Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με τίτλο «eLTER PLUS - Ευρωπαική ερευνητική υποδομή για μακροχρόνια έρευνα οικοσυστημάτων, κρίσιμης ζώνης και κοινωνικά οικονομικά συστήματα» και συγκεκριμένα την κατηγορία δαπάνης 64-08 Υλικά άμεσης ανάλωσης (Εργαστηριακά, χημικά αναλώσιμα) και αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware, κάρτες μνήμης κλπ.)/  CPV 33790000-4.

  Χρόνος παράδοσης:  Εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησης στον ανάδοχο της αναρτητέας στο ΚΗΜΔΗΣ απόφασης ανάθεσης.

  Τόπος παράδοσης: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ), Εργαστήριο 18, Κτίριο Κ1, Ισόγειο Πολυτεχνειούπολη, Πολυτεχνείο Κρήτης, Κουνουπιδιανά, Τ.Κ. 73100,  Χανιά.

  Τρόπος υποβολής προσφορών:

     Οι προσφορές υποβάλλονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης: Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων ή
  • Ηλεκτρονικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: ninikolaidis@tuc.gr, svoutsadaki@tuc.gr και elkesupplies@tuc.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00.

  Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012