Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10121/2022 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82608

  • 1
  • Συντάχθηκε 27-05-2022 15:00 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11341/25-05-2022 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10121/05-05-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Κινητικότητα φοιτητών Όμιλος Πολυτεχνείου Κρήτης 2021-2023 Αριθμός Σύμβασης Επιχορήγησης 2021-1-EL01-KA131-HED000007586» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ζερβάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82608.


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012