Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης επιστολής μη αποδοχής σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6817/2022 Πρόσκλησης και πρόσκληση επόμενου κατά σειρά στον πίνακα κατάταξης επιλεγέντος υποψηφίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 81960.

Απόσπασμα έγκρισης επιστολής μη αποδοχής σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6817/2022 Πρόσκλησης και πρόσκληση επόμενου κατά σειρά στον πίνακα κατάταξης επιλεγέντος υποψηφίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 81960.

 • 1
 • Συντάχθηκε 30-05-2022 10:23 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Αποδοχή της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11115/20-05-2022 επιστολής μη αποδοχής σύναψης σύμβασης του με αρ. πρωτ. πρότασης 8655/13-04-2022 επιλεγέντος υποψηφίου, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6817/23-03-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία υλοποιείται για την κάλυψη αναγκών του έργου με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΕΛΚΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Καλλίθρακα - Κόντο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81960 – Πρόσκληση επόμενου κατά σειρά στον Πίνακα Κατάταξης επιλεγέντος υποψηφίου.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012