Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για έξι (6) μήνες με Διπλωματούχο/Πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικού Πληροφορικής Κ.Ε ΕΛΚΕ 82491.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για έξι (6) μήνες με Διπλωματούχο/Πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικού Πληροφορικής Κ.Ε ΕΛΚΕ 82491.

 • 1
 • Συντάχθηκε 31-05-2022 13:54 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ψηφιακή Πλατφόρμα για τον Σχεδιασμό και την Ταχεία Πρωτοτυποποίηση Ρούχων» με ακρωνύμιο «i-MANNEQUIN» και κωδικό  Τ2ΕΔΚ-04770» με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82491 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κ. Μπιλάλης Νικόλαο, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως: 

  Θέση : Απασχόληση Διπλωματούχου Μηχανικού Πληροφορικής ή Πτυχιούχου Πληροφορικής ή κάτοχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: 1

  Διάρκεια απασχόλησης: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του.

  Ποσό: 6.000,00 ευρώ συμπ/νων όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «ΕΡ-1-Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Πληροφορικής ή Πτυχιούχος Πληροφορικής  ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει γνώση προγραμματισμού σε C++ και Python. Η γνώση πιστοποιείται είτε από εργασιακή εμπειρία, είτε από συνάφεια της διπλωματικής εργασίας, είτε από βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας του βασικού τίτλου σπουδών όπου προκύπτει η επιτυχής παρακολούθηση συναφούς με το αντικείμενο μαθήματος/των.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:                

  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή και σε συνέδρια σχετικές με τον κλάδο της ένδυσης.
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική από ίδρυμα της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].
  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012