Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με πτυχιούχο Βιολόγο ή Περιβαλλοντολόγο Π.Ε Κ.Ε ΕΛΚΕ 82262.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με πτυχιούχο Βιολόγο ή Περιβαλλοντολόγο Π.Ε Κ.Ε ΕΛΚΕ 82262.

 • 1
 • Συντάχθηκε 22-06-2022 09:29 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επιτόπια Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων - ΔΙΑΝΥΑ», με κωδικό “Τ2ΕΔΚ-02905”,  με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82262 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος κα Βενιέρη Δανάη, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως:

   Θέση: Απασχόληση Πτυχιούχου Βιολόγου ή Επιστήμης Περιβάλλοντος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κατόχου διδακτορικού τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τη περιβαλλοντική μικροβιολογία με έμφαση στα λύματα και τη διαχείριση – τεχνολογία περιβάλλοντος.

  Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και την λήξη του έργου την 15η/12/2022, με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

  Συνολικό Ποσό: 18.800,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:  

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Πτυχιούχος Βιολογίας ή Επιστήμης Περιβάλλοντος  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,  κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τη περιβαλλοντική μικροβιολογία με έμφαση στα λύματα και τη διαχείριση τεχνολογία περιβάλλοντος, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά περιοδικά ή και συνέδρια σε αντικείμενο σχετικό με την θέση. Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός δημοσιεύσεων 2.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και συγκεκριμένα στην εκτίμηση οικοτοξικότητας και επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Γνώση αγγλικής γλώσσας.
  • Συνέντευξη *

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 08 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας). 

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012