Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση έργου με Π.Ε. Μηχανικών/Π.Ε. Οικονομικών/Π.Ε. Διοίκησης Επιχειρήσεων K.E. 82601

 • 1
 • Συντάχθηκε 27-06-2022 12:01 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 27-06-2022 14:00

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, με διπλωματούχο/πτυχιούχο Μηχανικών (Π.Ε.)/Π.Ε. Οικονομικών/Π.Ε. Διοίκησης Επιχειρήσεων από Σχολή της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ1 (Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας, ιδίως του Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4610/ 2019 και ισχύει).

  Αντικείμενο: Ο επιλεγείς/είσα θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη. Προώθηση, διαδικτυακή προβολή και υποβολή προτάσεων ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και εμίσχυσης των δράσεων του υπό υλοποίηση έργου, ενώ θα συμβάλλει και την ολοκλήρωση των ακόλουθων παραδοτέων αυτού:
  ΠΕ 1 : Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου
  ΠΕ 2 : Ενίσχυση Τεχνολογικής προαξιολόγησης
  ΠΕ 3 : Διαχείριση θεμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
  ΠΕ 4 : Ίδρυση τεχνολοβλαστών
  ΠΕ 5 : Proof-of-Concept
  ΠΕ 6 : Υποστήριξη επιχειρηματικότητας
  ΠΕ 7 : Δράσεις ενημέρωσης, δημοσιότητας και δικτύωσης

  Διάρκεια σύμβασης: Δεκατέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης μετά από σχετικό αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου του υπό υλοποίηση έργου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης.

  Αμοιβή: 42.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν αποκλειστικά έντυπα (σφραγισμένος φάκελος), πρόταση υποψηφιότητας, εμπεριέχουσα ως δικαιολογητικά συμμετοχής τα αποδεικτικά της συνδρομής των κριτηρίων/προσόντων που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση έως την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:

  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)
  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 13703/27-06-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  στη διεύθυνση:
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012