Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 14975/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ Κ.Ε. 82105

 • 1
 • Συντάχθηκε 27-06-2022 15:03 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13124/17-06-2022 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων για τη θέση Νο 1 (Ψυχολόγος) της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19475/20-11-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Λαγουδάκη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82105.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr).


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 29-06-2022 08:26 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 19475/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ Κ.Ε. 82105


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012