Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ειδικότητας Ψυχολόγου Κ.Ε. 82105 (επαναληπτική της 19475/2020 πρόσκλησης Θέση Νο 1)

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ειδικότητας Ψυχολόγου Κ.Ε. 82105 (επαναληπτική της 19475/2020 πρόσκλησης Θέση Νο 1)

 • 1
 • Συντάχθηκε 28-06-2022 10:43 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου με πτυχιούχο ειδικότητας Ψυχολόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82105 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκη, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

  Θέση ειδικότητας Ψυχολόγου (μερικής απασχόλησης)
  Αντικείμενο: Ο/Η επιλεγείς υποψήφιος/α θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν στη διεύρυνση του υπάρχοντος ωραρίου του Γραφείου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΓΣΨΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά τις απογευματινές ώρες για την εξυπηρέτηση φοιτητών, κυρίως ΕΚΟ και ΑμεΑ, στη δυνατότητα ομαδικής θεραπείας και στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς. Το Πολυτεχνείο Κρήτης παρέχει σε όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές τη δυνατότητα εκπαίδευσης με όρους απόλυτης ισοτιμίας και σεβασμού στην προσωπικότητά τους. Το ΓΣΨΥ βοηθά στην κατεύθυνση αυτή, πραγματοποιώντας ενέργειες για τη διευκόλυνση των φοιτητών που αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες. Έτσι, εάν ο φοιτητής/τρια το επιθυμεί μπορεί να συναντηθεί και να συνομιλήσει με το προσωπικό του ΓΣΨΥ, ώστε να λάβει κατάλληλες συμβουλές και υποστήριξη. Επίσης, το προσωπικό μπορεί να ενημερώσει τη Σχολή όπου φοιτά, ώστε να διευθετηθούν λύσεις σε προβλήματα, όπως η διαχείριση του χρόνου, η βελτίωση δεξιοτήτων, επικοινωνίας, κλπ. Τέλος, το ΓΣΨΥ μέσα από σχετικές δράσεις ευαισθητοποιεί τη φοιτητική κοινότητα σε διάφορα θέματα κοινωνικής ή ψυχικής υγείας που την αφορούν. Το γραφείο εξυπηρετεί ετησίως περίπου 120 άτομα, από 3 έως 5 άτομα ανά ημέρα. Η διάρκεια των συναντήσεων εξαρτάται από την σοβαρότητα του περιστατικού, τη διάθεση συνεργασίας, τη φαρμακευτική αγωγή που ίσως απαιτείται, και τη συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον ή άλλους φορείς. Στόχος της πρόσληψης είναι η επέκταση του ωραρίου του ΓΣΨΥ κατά τις απογευματινές ώρες και η αύξηση του αριθμού των φοιτητών που εξυπηρετούνται σήμερα, καθώς και ο τρόπος της εξυπηρέτησης με τη λειτουργία ομάδων θεραπείας.

  Πλήθος ατόμων: ένα (1)

  Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, έως την λήξη του έργου στις 31.08.2023 ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεων του.

  Αποδοχές: Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ), από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου, μειωμένες αναλογικά λόγω μερικής απασχόλησης (5 ώρες) και έως του συνολικού ποσού των 33.291,06€.
  Τόπος εργασίας: Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης στην Πολυτεχνειούπολη

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν αποκλειστικά έντυπα (σφραγισμένος φάκελος), πρόταση υποψηφιότητας, εμπεριέχουσα ως δικαιολογητικά συμμετοχής τα αποδεικτικά της συνδρομής των κριτηρίων/προσόντων που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση έως την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας). Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του) - Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 13764/28-06-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  Η αποστολή θα πρέπει να γίνει έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα στη διεύθυνση:
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων

  Για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της πρότασης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η ακριβής ώρα της κατάθεσης του φακέλου προς αποστολή, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παραλαβής του από το αρμόδιο τμήμα προμήθειας αγαθών, υπηρεσιών και μισθώσεων. Αντικατάσταση ή συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας επιτρέπεται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012