Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων για τη Θέση ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ της 19475/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82105

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων για τη Θέση ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ της 19475/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82105

 • 1
 • Συντάχθηκε 30-06-2022 11:24 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9853/03-05-2022 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων για τη θέση Νο 3 (Συμβούλου Σπουδών, Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας (μερικής απασχόλησης)) της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19475/20-11-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Λαγουδάκη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82105.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr).


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012