Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82572.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82572.

 • 1
 • Συντάχθηκε 30-06-2022 12:07 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ», με Κωδικό ΟΠΣ 5162393 του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα Κρασαδάκη Ευαγγελία, μέλος ΕΔΙΠ ΠΚ και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82572, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως (2) συμβάσεων μίσθσωσης έργου ιδιωτικού δικάιου ως ακολούθως:

  Θέση 1η: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ  ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30-10-2023, με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

  Ποσό: 30.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εργασίας: Στις εγκαταστάσεις του Γραφείου Διδασκαλίας και Μάθησης (ΓΡΑΔΙΜ) του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης  της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Συνεκτιμώμενα προσόντα – κριτήρια:

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ή/και ιστοσελίδων ή/και online βάσεων δεδομένων, από ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].
  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με την ανάπτυξη και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων ή/και συστημάτων τηλεκπαίδευσης ή/και πλατφορμών διαχείρισης περιεχομένου και διασύνδεσης με βάσεις δεδομένων.
  • Δημοσιευμένο έργο σε περιοδικά ή/και συνέδρια, συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
  • Συνέντευξη

  Θέση 2η: Πτυχιούχος Ανθρωπιστικών Σπουδών: Εκπαίδευσης ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ή Ψυχολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30-10-2023, με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

  Ποσό: 30.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εργασίας: Στις εγκαταστάσεις του Γραφείου Διδασκαλίας και Μάθησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Πτυχιούχος Ανθρωπιστικών Σπουδών: Εκπαίδευσης ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ή Ψυχολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Συνεκτιμώμενα προσόντα – κριτήρια:

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα με ειδίκευση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή εκπαίδευση ενηλίκων ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή δια βίου μάθηση, από ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ή και την εκπαίδευση ενηλίκων προερχόμενη από τον δημόσιο ή/και ιδιωτικό τομέα
  • Δημοσιευμένο έργο σε περιοδικά ή/και συνέδρια, συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
  • Συνέντευξη

  Για την συμπερίληψη κάθε υποψηφίου αναδόχου/υποψηφίου στον πίνακα βαθμολογίας και προτεινόμενης κατάταξης, θα πρέπει ο τελευταίος να συγκεντρώνει βαθμολογία προσόντων, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, τουλάχιστον ίση με 50 %. Υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει μικρότερη βαθμολογία, δε θα τίθεται στον πίνακα κατάταξης και θα θεωρείται απορριπτέος.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00

   

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012