Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11393/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82189.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11393/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82189.

 • 1
 • Συντάχθηκε 05-07-2022 08:45 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13735/28-06-2022 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11393/26-05-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΑΝΕΛΙΞΗ/ ΑΝαβάθμιση εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων για τη διαχείρΙση αυΞανόμενων αναγκών και τη μείωσΗ του λειτουργικού κόστους», του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Γκίκα Πέτρο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82189.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr).


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012