Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82561.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82561.

 • 1
 • Συντάχθηκε 11-07-2022 10:45 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΕΔΒΜ 166 με τίτλο Υποέργο 1 «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης» της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5161068 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Παναγιώτη Παρτσινέβελο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82561, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως:

  Θέση 1η: Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Διοίκησης / Οικονομικών Επιστημών, με εμπειρία σε δράσεις υποστήριξης καινοτομίας επιχειρηματικότητας ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1]

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει στην υλοποίηση των Παραδοτέων: (4.4) Εξωτερικό μητρώο μεντόρων, (5.1) Ετήσιες αναφορές προόδου των δράσεων του έργου με έμφαση δράσεις που σχετίζονται με τα Πακέτα Εργασίας 1 και 2 αλλά και οριζόντια όλες τις δράσεις προβολής, διάχυσης, δημοσιότητας.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30/11/2023 με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη του έργου ή την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου.

  Συνολικό ποσό: 36.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Μονάδα Χωρικών Πληροφοριακών Συστημάτων, Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  1. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Διοίκησης / Οικονομικών Επιστημών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. Δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις υποψηφίων που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και αναμένουν την ανακήρυξή τους ως πτυχιούχοι/διπλωματούχοι.

  Συνεκτιμώμενα προσόντα – Κριτήρια:

  1. Εργασιακή εμπειρία σε δράσεις καινοτομίας ή/και επιχειρηματικότητας ή/και διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων.
  2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με εφαρμογές Μηχανικής ή Οικονομικών, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ .
  3. Γνώσεις σε ανάπτυξη ή/και ενημέρωσης ιστοσελίδων ή/και social media. H γνώση αποδεικνύεται με σχετική σύμβαση εργασίας/έργου. Η γνώση αυτή προσμετράται επιπλέον της εργασιακής εμπειρίας υπ. αρ. 2 η οποία βαθμολογείται αυτοτελώς.
  4. Συνέντευξη*

  Θέση 2η: Πτυχιούχος Διοίκησης / Οικονομικών Επιστημών, με εμπειρία σε δράσεις υποστήριξης καινοτομίας / επιχειρηματικότητας ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει στην υλοποίηση των Παραδοτέων: (3.3) Εξωτερικό μητρώο μεντόρων, (5.1) Ετήσιες αναφορές προόδου των δράσεων του έργου με έμφαση δράσεις που σχετίζονται με το Πακέτο Εργασίας 3.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30/11/2023 με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη του έργου ή την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου.

  Συνολικό ποσό: 16.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Μονάδα Χωρικών Πληροφοριακών Συστημάτων, Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  1. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Πτυχιούχος Διοίκησης / Οικονομικών Επιστημών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. Δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις υποψηφίων που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και αναμένουν την ανακήρυξή τους ως πτυχιούχοι/διπλωματούχοι.

  Συνεκτιμώμενα προσόντα – Κριτήρια:

  1. Εργασιακή εμπειρία σε δράσεις καινοτομίας ή/και επιχειρηματικότητας ή/και διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων.
  2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με την οικονομική επιστήμη ή και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 
  3. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας – Επίπεδο Γ2/C2.
  4. Εμπειρία σε αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων ή/και ερευνητικών / ανταγωνιστικών προγραμμάτων, προγραμμάτων κινητικότητας. Η εμπειρία αυτή προσμετράται επιπλέον της εργασιακής εμπειρίας υπ. αρ. 2 η οποία βαθμολογείται αυτοτελώς.
  5. Συνέντευξη*

  Θέση 3η: Διπλωματούχος Μηχανικός, με εμπειρία σε δράσεις υποστήριξης καινοτομίας / επιχειρηματικότητας ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει στην υλοποίηση του Παραδοτέου: (5.1) Ετήσιες αναφορές προόδου των δράσεων του έργου με έμφαση δράσεις που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση του Υποέργου, την σύνδεσή του με τα υπόλοιπα Υποέργα της Πράξης, σύνδεση με τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30/11/2023 με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη του έργου ή την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου.

  Συνολικό ποσό: 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Μονάδα Χωρικών Πληροφοριακών Συστημάτων, Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  1. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. Δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις υποψηφίων που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και αναμένουν την ανακήρυξή τους ως πτυχιούχοι/διπλωματούχοι.

  Συνεκτιμώμενα προσόντα – Κριτήρια:

  1. Εργασιακή εμπειρία σε δράσεις καινοτομίας ή/και επιχειρηματικότητας ή/και διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων.
  2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με εφαρμογές Μηχανικής, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 
  3. Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια ή/και επιστημονικά περιοδικά στο αντικείμενο εφαρμογών Μηχανικής.
  4. Διάκριση (1η έως 3η θέση) σε διεθνείς διαγωνισμούς καινοτομίας.
  5. Συνέντευξη*

  Θέση 4η: Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. με γνώσεις/εμπειρία σε 3D printing και κατασκευές ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει στην υλοποίηση του Παραδοτέου: (2.2) και συγκεκριμένα στην τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας, εκπαίδευση χρηστών σε σχεδιαστικά προγράμματα, σύνταξη αναφορών λειτουργίας του TUC_Lab σχετικά με χρήστες, αποτελέσματα, ανάγκες εξοπλισμού, ωραρίου λειτουργίας, κ.ά.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30/11/2023 με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη του έργου ή την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου.

  Συνολικό ποσό: 28.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Μονάδα Χωρικών Πληροφοριακών Συστημάτων, Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  1. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. Δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις υποψηφίων που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και αναμένουν την ανακήρυξή τους ως πτυχιούχοι/διπλωματούχοι.

  Συνεκτιμώμενα προσόντα – Κριτήρια:

  1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με αντικείμενο συναφές με ψηφιακές εφαρμογές, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 
  2. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών ή υλοποίηση τουλάχιστον 6 έργων/κατασκευών, σε 3D printing,  ψηφιακές εφαρμογές και υλοποιήσεις.
  3. Γνώση στην ανάπτυξη 3d μοντέλων για κατασκευή ψηφιακών εφαρμογών σε αντικείμενο εικονικής πραγματικότητας, παιγνίων, πολιτιστικού / πολιτισμικού χαρακτήρα, εκπαίδευσης. Η γνώση αποδεικνύεται μέσω συνδέσμου σε ηλεκτρονικό αποθετήριο της κάθε εφαρμογής.
  4. Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια ή/και επιστημονικά περιοδικά σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης.
  5. Συνέντευξη*

  Θέση 5η: Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. με γνώσεις/εμπειρία σε 3D printing και κατασκευές ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει στην υλοποίηση του Παραδοτέου: (2.2) και συγκεκριμένα στην τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας, εκπαίδευση και επίβλεψη χρηστών στη χρήση των μηχανημάτων της δομής TUC_Lab, σύνταξη αναφορών λειτουργίας του TUC_Lab σχετικά με χρήστες, αποτελέσματα, ανάγκες εξοπλισμού, ωραρίου λειτουργίας, κ.ά.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30/11/2023 με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη του έργου ή την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου.

  Συνολικό ποσό: 28.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Μονάδα Χωρικών Πληροφοριακών Συστημάτων, Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  1. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. Δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις υποψηφίων που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και αναμένουν την ανακήρυξή τους ως πτυχιούχοι/διπλωματούχοι.

  Συνεκτιμώμενα προσόντα – Κριτήρια:

  1. Εργασιακή εμπειρία σε 3D printing ή/και κατασκευές.  
  2. Εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενο βιομηχανικής σχεδίασης καινοτόμων προϊόντων. Η εμπειρία αυτή προσμετράται επιπλέον της εργασιακής εμπειρίας υπ. αρ. 2 η οποία βαθμολογείται αυτοτελώς.
  3. Διάκριση (1η έως 3η θέση) σε διεθνείς διαγωνισμούς καινοτομίας.
  4. Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια ή/και επιστημονικά περιοδικά σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης.
  5. Συνέντευξη*

  Για την συμπερίληψη κάθε υποψηφίου αναδόχου/υποψηφίου στον πίνακα βαθμολογίας και προτεινόμενης κατάταξης, θα πρέπει ο τελευταίος να συγκεντρώνει βαθμολογία προσόντων, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, τουλάχιστον ίση με 50 %. Υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει μικρότερη βαθμολογία, δε θα τίθεται στον πίνακα κατάταξης και θα θεωρείται απορριπτέος.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012