Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13353/2022 Πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82516.

  • 1
  • Συντάχθηκε 03-08-2022 11:57 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Έγκριση του με αρ.πρωτ 15758/20-07-2022 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την με αρ.πρωτ. 13353/21-06-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Joint Cybersecurity Operations Platform (JCOP)», το οποίο χρηματοδοτείται από το EUROPEAN HEALTH AND DIGITAL EXECUTIVE AGENCY (HADEA) κι ως εκ τούτου τυγχάνει απαλλαγής από τον Φ.Π.Α., με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Σωτήριο Ιωαννίδη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82516.


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012