Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με πτυχιούχο/διπλωματούχο ΠΕ Διοικητικού Κ.Ε ΕΛΚΕ 82083.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με πτυχιούχο/διπλωματούχο ΠΕ Διοικητικού Κ.Ε ΕΛΚΕ 82083.

 • 1
 • Συντάχθηκε 21-09-2022 12:35 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο « Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη των υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Ιδρύματος και την εφαρμογή των ειδικών και αναπτυξιακών στόχων του » με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82083 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων κ. Νικόλαο Καλλίθρακα - Κόντο, που χρηματοδοτείται από την πρόβλεψη των ετησίων εσόδων ΕΛΚΕ έτους 2022 των περιπτώσεων δ', ε', ζ', η' και θ' της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.4485/2017 και από το αδιάθετο ταμειακό υπόλοιπο τρέχοντος έτους των περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων του ΕΛΚΕ ΠΚ, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας σύμβασης εργασίας δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

  Θέση: Απασχόληση Πτυχιούχου ή Διπλωματούχου ΠΕ Διοικητικού της Ελλάδος ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

  Διάρκεια απασχόλησης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του ΕΥ και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

  Αποδοχές: Το ακριβές ποσό θα οριστεί κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την παρ. 5β) του άρθρου 246 του ν. 4957/2022.

  Τόπος εργασίας: Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

  Ωράριο Εργασίας: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος ΠΕ Διοικητικού από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ή διπλώματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διαθέτει αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - κριτήρια:     

  • Κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από Ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Διοικητική εμπειρία σε ΑΕΙ.
  • Ατομική συνέντευξη*

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ όπου θα  αναφέρεται εξωτερικά:

  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 20187/21-09-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012