Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Σχολή HMMY: Πρόγραμμα απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας ακ. έτους 2022-2023 (αρ. πρωτ. πρόσκλησης 17486/2022) Κ.Ε. 82635

Σχολή HMMY: Πρόγραμμα απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας ακ. έτους 2022-2023 (αρ. πρωτ. πρόσκλησης 17486/2022) Κ.Ε. 82635

 • 1
 • Συντάχθηκε 22-09-2022 15:07 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20119/20-09-2022 αποσπάσματος πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης για την επιλογή υποψηφίων, κατόχων διδακτορικού, για την διδασκαλία μαθημάτων, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17486/05-08-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση αναγκών της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Πολυτεχνείο Κρήτης» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Δέσποινα Διμέλλη και κωδικό έργου 82635.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της εγκριτικής των εισηγήσεων των Γενικών Συνελεύσεων των επιμέρους Σχολών/Τμημάτων απόφασης στους ως άνω ιστοτόπους. Αρμόδια για την εξέτασή τους τυγχάνει η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, όπως αυτή ανασυγκροτήθηκε δυνάμει της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4767/25-02-2022 απόφασης της 619ης/23-02-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (ΑΔΑ: 9ΨΠΨ469Β6Ν-ΒΛΟ).

  Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης του χρονικού διαστήματος υποβολής ενστάσεων, τα προσωρινά αποτελέσματα βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων καθίστανται αυτοδικαίως οριστικά, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση νέας απόφασης. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης, τα οριστικά αποτελέσματα αναρτώνται μετά την εξέταση της τελευταίας από την αρμόδια επιτροπή.


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 26-09-2022 09:57 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 26-09-2022 09:59

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αφορά σε διόρθωση εκ παραδρομής λάθους, ως εκ τούτου δεν παρατείνεται ο χρόνος υποβολής ενστάσεων.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012