Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για παροχή διδακτικού έργου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82659.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για παροχή διδακτικού έργου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82659.

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-10-2022 12:12 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Στήριξη διεθνούς προγράμματος ανώτατης εκπαίδευσης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης» ΥΠ. 3 ΜΠΔ στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνούς της Ανώτατης εκπαίδευσης - Πολυτεχνείο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5150766 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Κωδ. Απόφασης 15705, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Καρυστινό και τον κωδικό του έργου ΕΛΚΕ 82659, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως. :

  Θέση: Απασχόληση πτυχιούχου/διπλωματούχου θετικής κατεύθυνσης, ειδικότερα Μηχανικού ή Φυσικού ή Πληροφορικής ή κατόχου Ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

  Διάρκεια απασχόλησης: Από 20/02/2023 έως 23/06/2023 με δυνατότητα ανανέωσης/παράστασης έως την λήξη τυχόν παραστάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου.

  Ποσό: 1.740,00 ευρώ συμπ/νων όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Έκτακτο Νέο - προσωπικό του έργου».

  Τόπος εκτέλεσης έργου : Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά εξ αποστάσεως βάση του ΦΕΚ 4957/21-07-2022 άρθρο 67 παρ.1., όπου ορίζεται ότι «Η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να διεξάγεται με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποκλειστικά στις περισσότερες περιπτώσεις: δ) παροχή διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου».

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  1. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι πτυχιούχος/διπλωματούχος θετικής κατεύθυνσης, ειδικός Μηχανικός ή Φυσικός ή πτυχιούχος/διπλωματούχος Πληροφορικής ή κάτοχος ισοτιμίας ή ταυτόσημος κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του γνωστού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  2. Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος συναφούς με το αντικείμενο του Μηχανικού ή Φυσικού ή Πληροφορικής από το ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.

  Συνεκτιμούμενα προσόντα – Κριτήρια:

  1. Διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα αντικείμενα «Μεταφορά Τεχνολογίας ή/και Διαχείριση Καινοτομιών και Στρατιωτικής Αξιοποίησης νέων τεχνολογιών ή/και πνευματικών ανθρώπων ή/και Νομικών ζητημάτων καινοτομίας»
  2. Δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ
  3. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ.
  4. Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση: 

  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 22651/14-10-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012