Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δώδεκα μήνες με Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο Π.Ε/Τ.Ε Διοικητικού – Οικονομικού Κ.Ε ΕΛΚΕ 81580.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δώδεκα μήνες με Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο Π.Ε/Τ.Ε Διοικητικού – Οικονομικού Κ.Ε ΕΛΚΕ 81580.

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-10-2022 12:12 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης , στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του αναπτυξιακού έργου με τίτλο « Υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ για την πλήρη παρακολούθηση προγραμμάτων και ιδιαιτέρως την πλήρη ειδική διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το HORIZON 2020 και το ΕΣΠΑ 2014-2020 », με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81580 και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Μιχαήλ Ζερβάκη, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας σύμβασης ιδιωτικού δικαίου δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως: 

  Ειδικότητα: Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Π.Ε/Τ.Ε Διοικητικού – Οικονομικού ή κάθετος ισοτίμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από σχολή ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ1.
  Αριθμός ατόμων : 1
  Αντικείμενο : Διοικητική – γραμματειακή υποστήριξη πάσης φύσεως θεμάτων που σχετίζονται με την απασχόληση προσωπικού στα έργα που έργα του ΕΛΚΕ ΠΚ. Υποστήριξη της λειτουργίας της Μ.Ο.Δ.Υ Ε.Λ.Κ.Ε μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης.
  Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου ή έως τη λήξη των τυχόν παρατάσεών του.
  Τόπος εργασίας :Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης
  Αποδοχές: Οι αποδοχές του επιλεγμένου υποψηφίου θα καθοριστούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών με την παρ. 5β) του άρθρου 246 του ν. 4957/2022.
  Ωράριο απασχόλησης: Σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης

  Απαιτούμενα - Προσόντα:
  • Πτυχίο ή Δίπλωμα Διοικητικών – Οικονομικών Επιστημών Π.Ε./Τ.Ε., ή ομώνυμο ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ2.
  • Εργασιακή εμπειρία σε υποστήριξη διοικητικών – οικονομικών εργασιών στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
  • Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
  α) επεξεργασία κειμένων
  β) υπολογιστικών φύλλων
  γ) υπηρεσίες διαδικτύου.


  Συνεκτιμούμενα – Προσόντα:
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών αντίστοιχης κατεύθυνσης.
  • Εμπειρία σε υποστήριξη διοικητικών – οικονομικών εργασιών ως προς τη διαχείριση ερευνητικών έργων σε φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, μη συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας σε υποστήριξη διοικητικών – οικονομικών εργασιών στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, η οποία βαθμολογείται αυτοτελώς.
  • Συνέντευξη*

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τετάρτη 09 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 (τέλειες προθεσμίες) στη διεύθυνση:

  Πρόταση κ ου /κ ας ………………. e-mail: …………. (για να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ' αρ. πρωτ. 23229/24-10-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012