Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 26863/02-12-2022 για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82270.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 26863/02-12-2022 για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82270.

 • 1
 • Συντάχθηκε 12-12-2022 12:28 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ορθή επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 26863/02-12-2022 για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με διπλωματούχο Ηλεκτρονικό/Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών.

  Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου την 27η/07/2023, με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν αποκλειστικά έντυπα (σφραγισμένος φάκελος), πρόταση υποψηφιότητας, εμπεριέχουσα ως δικαιολογητικά συμμετοχής τα αποδεικτικά της συνδρομής των κριτηρίων/προσόντων που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση έως την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:

  Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 26863/02-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012