Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 81999.

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-07-2022 10:39 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Electricity driven Low Energy and Chemical input Technology foR Accelerated bioremediation»  με ακρωνύμιο: «ELECTRA» και με αριθ. Συμβολαίου (826244) , που  χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος HORIZON 2020, με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81999 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Καλογεράκη Νικόλαο, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου, ως ακολούθως: 

  Θέση: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου της Ελλάδας ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου την 31η/12/2022, με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Αμοιβή: 7.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας  Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης. Απαιτείται καθημερινά η φυσική παρουσία στο Εργαστήριο.

  Προσόντα - Κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου της Ελλάδας ή κάτοχος διπλώματος συναφούς ειδικότητας από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Μηχανική ή σε συναφές αντικείμενο από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 
  • Τεκμηριωμένη γνώση σε θέματα Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας. (Ως γνώση λαμβάνεται υπόψη το ΜΔΕ, η διπλωματική́ εργασία ή/και ερευνητική εργασία για υποψήφιους διδάκτορες).
  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές συναφή με το γνωστικό πεδίο της Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας.
  • Εργασιακή εμπειρία σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (FP-7, H2020).

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012