Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4900/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82263. 21-06-2022 13:04 21-06-2022 13:04
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για έξι (6) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82516. 21-06-2022 12:37 21-06-2022 12:37
Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρόσληψης Συμβασιούχου - Σχολή ΗΜΜΥ 15-06-2022 14:20 15-06-2022 14:20
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8816/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82358 01-06-2022 14:35 01-06-2022 14:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για έξι (6) μήνες με Διπλωματούχο/Πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικού Πληροφορικής Κ.Ε ΕΛΚΕ 82491. 31-05-2022 13:54 31-05-2022 13:54
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9420/29-04-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.ΕΛΚΕ 82291. 30-05-2022 12:34 30-05-2022 12:34
Απόσπασμα έγκρισης επιστολής μη αποδοχής σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6817/2022 Πρόσκλησης και πρόσκληση επόμενου κατά σειρά στον πίνακα κατάταξης επιλεγέντος υποψηφίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 81960. 30-05-2022 10:23 30-05-2022 10:23
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82189. 26-05-2022 12:55 30-05-2022 07:29
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10121/2022 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82608 27-05-2022 15:00 27-05-2022 15:00
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με διπλωματούχο Μηχ. Ορυκτών Πόρων Κ.Ε ΕΛΚΕ 82255. 24-05-2022 13:26 24-05-2022 13:26
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για έξι (6) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82420. 24-05-2022 10:38 24-05-2022 10:38
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. 8902/2022 Πρόσκλησης για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82606. 24-05-2022 08:56 24-05-2022 08:56
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8882/2022 Πρόσκλησης για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82606. 24-05-2022 08:51 24-05-2022 08:51
Ματαίωση της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20628/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81986 23-05-2022 14:56 23-05-2022 14:56
Απόσπασμα έγκρισης αποδοχής παραίτησης υποψηφίου στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6817/2022 Πρόσκλησης - Πρόσκληση επόμενου κατά σειρά επιλεγέντος υποψηφίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 81960 20-05-2022 11:01 20-05-2022 11:01
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012